top of page

ArErE jayajaya sarasija nEtra (lng) - Lyrics

ArErE jayajaya sarasija nEtra (lng)

raagam: dEvamanOhari


Aa:S R2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D2 N2 P M1 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE jayajaya sarasija nEtra shyAmalagAtra sAdhujana rakSakurE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra catuhshruti dhaivata svara kaishiki niSAda itara shuddha ArOha ga varjita avarOha ga varja vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta kharaharapriya mEla janita dEvamanOhari rAgamavadhraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page