top of page

ArErE jayajaya sAkEtapuranivAsa (lng) - Lyrics

ArErE jayajaya sAkEtapuranivAsa (lng)

raagam: vasukari


Aa:S G2 M2 P D1 N2 S Av: S N2 D1 M2 G2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE jayajaya sAkEtapuranivAsa sAdhujana rakSakurErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra prati madhyama kaishiki svara itara shuddha ArOha ri varjita avarOha ri pa varjita sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta SaNmukhapriya mEla janita vasukari rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page