top of page

ArErE jayajaya pArthasArathE (lng) - Lyrics

ArErE jayajaya pArthasArathE (lng)

raagam: shahAnA


Aa:S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S Av: S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G3 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE jayajaya pAryhasArathE pANDava sainya rakSakurE catuhshruti riSabha antara gAndhAra catuhshruti dhaivata svara kaishiki niSADa itara shuddha ArOha avarOha sampUrNa vakrani grahanyAsAmsha tripuTa yukta harikAmbhOji mEla janita shahAnA rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

4 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentarios


bottom of page