top of page

ArErE jAnaki mOhana (lng) - Lyrics

ArErE jAnaki mOhana (lng)

raagam: vasanta


Aa:S M1 G3 M1 D2 N3 S Av: S N3 D2 M1 G3 R1 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE jAnaki mOhana garuDa vAhanurErE antara gAndhAra kAkali svara itara shuddha ArOha ri pa varjita avarOha pa varjita sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta mAyAmALavagauLa mEla janita vasanta rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page