top of page

ArErE dasharatha kumAra (lng) - Lyrics

ArErE dasharatha kumAra (lng)

raagam: sarasIruha


Aa:S R2 G3 M1 D1 N1 D1 S Av: S N1 D1 M1 G3 R2

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE dasharatha kumAratATakA samhArurErE sAdhAraNa gAndhAra prati madhyama kaishiki svara itara shuddha ArOha pa varja vakra avarOha pa varjita sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta bhavapriya mEla janita sarasIruha rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page