top of page

ArErE AdidEva sakalAgama (lng) - Lyrics

ArErE AdidEva sakalAgama (lng)


Aa:S G2 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 D2 M1 G2 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE AdidEva sakalAgama sannuta apramYa akhilANDa nAyakurErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra catuhshruti dhaivata svara kaishiki niSAda itara shuddha ArOha ri varja vakra avarOhasampUrNa vakra sama viSamagati sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta kharaharapriya mEla janita mAruvadhanyAsi rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page