top of page

arE yakSa kinnara kimpuruSa (lng) - Lyrics

arE yakSa kinnara kimpuruSa (lng)

raagam: shuddha


Aa:S R2 G2 M2 P N3 S Av: S N3 P M2 G2 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE yakSa kinnara kimpuruSa gandharva vinuturErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra prati madhyama kAkali svara itara shuddha ArOha dha varjita avarOha dha varja vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta simhEndramadhyama mEla janita shuddha rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page