top of page

arE yaduvamsha kamanIya (lng) - Lyrics

arE yaduvamsha kamanIya (lng)

raagam: mattakOkila


Aa:S R2 P D2 N2 D2 S Av: S D2 N2 D2 P R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE yaduvamsha kamanIya rUpa kamalanAbha suguNurErEcatuhshruti riSabha antara gAndhAra catuhshruti dhaivata svara kaishiki niSAda itara shuddha ArOha avarOha ga ma varja vakra madhya rAga sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta harikAmbhOji mEla janita mattakOkila rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page