top of page

arE shrI rangapura nivAsa (lng) - Lyrics

arE shrI rangapura nivAsa (lng)

raagam: bhASiNi

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE shrI rangapura nivAsa ranganAyakurErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra prati madhyama kaishiki svara itara shuddha ArOha sampUrNa vakra avarOha sampUrNa sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta SaNmukhapriya mEla janita bhASiNi rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page