top of page

arE sArasAkSa vIrAdhi (lng) - Lyrics

arE sArasAkSa vIrAdhi (lng)

raagam: kusumAvali


Aa:S G2 M1 P D1 S Av: S N3 D1 P M1 G2 M1 R1 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE sArasAkSa vIrAdhi vIra mEru dhIrurErE SaTshruti riSabha antara gAndhAra prati madhyama catuhshruti dhaivata svara kAkali niSAda itara shuddha ArOha ri ni varjita avarOha sampUrNa vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yutka kAsala mEla janita kusumAvali rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page