top of page

arE rAmabhadra balabhadra (lng) - Lyrics

arE rAmabhadra balabhadra (lng)

raagam: bangAla


Aa:S R2 G3 M1 P M1 R2 P S Av: S N3 P M1 R2 G3 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE rAmabhadra balabhadra karuNa samudra dAnava khaNDanurErEcatuhshruti riSabha antara gAndhAra catuhshruti dhaivata svara kaishiki niSAda itara shuddha ArOha dha ni varja vakra avarOha dha varja vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta harikAmbhOji mEla janita bangAla rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page