top of page

ArE niranjana nityOtsava (lng) - Lyrics

ArE niranjana nityOtsava (lng)

raagam: dEshAvali


Aa:S R2 G2 M2 D1 N1 D1 S Av: S N1 D1 M2 G2 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArE niranjana nityOtsava nityakalyANurErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra prati madhyama itara shuddha ArOha pa varja vakra avarOha pa varjita sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta shyAmalAngI mEla janita dEshAvali rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page