top of page

arE manasija janaka (lng) - Lyrics

arE manasija janaka (lng)

raagam: shuddhagAndhAri


Aa:S R1 G2 M2 N3 S Av: S N3 D3 N3 S N3 P M2 R1 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


arE manasija janaka madhusUdana mandaradhara mAdavurErE sAdhAraNa gAndhAra prati madhyama shaTshruti dhaivata svara kAkali niSAda itara shuddha ArOha pa dha varjita avarOha ga varja vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta divyamaNi mEla janita shuddagAndHari rAgamavadhAya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page