top of page

ArE karuNAkara samara bhIkara (lng) - Lyrics

ArE karuNAkara samara bhIkara (lng)

raagam: balahamsa


Aa:S R2 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 R2 M1 G3 S

taaLam: tripuiTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArE karuNAkara samara bhIkara danuja samhAra kalividArurErE catuhshruti riSabha antara gAndhAra catuhshruti dhaivata svara kaishiki niSAda itara shuddha ArOha ga ni varjita avarOha sampUrNa vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta harikAmbhOji mEla janita balahamsa rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page