top of page

ArE jayajaya dEvadEva (lng) - Lyrics

ArE jayajaya dEvadEva (lng)

raagam: sAlagabhairavi


Aa:S R2 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArE jayajaya dEvadEva vaikuNThavAsurErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra catuhshruti dhaivatasvara kaishiki niSAda itara shuddha ArOha ga ni varjita avarOha sampUrNa sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta kharaharapriya mEla janita sAlagabhairavi rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page