top of page

ArE gOvinda dAmOdara (lng) - Lyrics

ArE gOvinda dAmOdara (lng)

raagam: phalamanjari


Aa:S G2 M1 D2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 M1 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArE gOvinda dAmOdara gOpika ramaNurErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra catuhshruti dhaivata svara kaishiki niSADa itara shuddha ArOha ri pa varjita avarOha sampUrNa varkra saghahanyAsAmsha tripuTa yukta kharaharapriya mEla janita phalamanjari rAgamavadhraya shrI rAma namO namO

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page