top of page

ArE brndAvanavAsa shESa (lng) - Lyrics

ArE brndAvanavAsa shESa (lng)

raagam: garigadya


Aa:N2 S G2 M2 P D1 N2 Av: D1 P M2 G2 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArE brndAvanavAsa shESa shayana sAmaja varadurErE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAraprati madhyama kaishiki svara itara shuddha ArOha ri varjita avarOha sampUrNa madhya rAga sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta SaNmukhapriya mEla janita garigadya rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page