top of page

ArAvamudarai aNaittu - Lyrics

ArAvamudarai aNaittu

raagam: saurASTra


Aa:S R1 G3 M1 P M1 D2 N3 S Av: S N3 D2 N2 D2 P M1 G3 R1 S

taaLam: Adi Composer: Ghanam Krishna Aiyyar Language:

pallavi

ArAvAmudarai aNait-taNait-tanubhOgam sheyya anudinam tONudE

anupallavi

nEramO nerukkattODE nerukkam nErndukoNDu kAma mAri pozhiyArO ArArO bOdhanai sheidAlum engaL accutanai maravEnE ennALum

caraNam 1 ceNDu naghiliraNDu tazhaittup-puDaittut-tiraNDu vimmik-kummiyaDikkudaDi aNDumavar iNangiyavar AnAlum agham ninaindurugudaDi karkkaNDu mozhi mAdE vazhi kaN pArttup-pUttup-paNDu pazhagip-pazhagi iravum paghalumAi panjaNai mIdinil caraNam 2 koNDai kulungavum kAdal viLangavum konjik-konji avar shen shork-kaniyidazh uNDu ruci maNDiya pErAshai uLLukkuL oru vaghaiyAi mayakkudaDi shaNDaikkAran en sAmi vaikuNThAdhipati mun taNDaik ?kolushum toNDaiyum kumurat-tAvikkoNDE sukham evikkoNDa caraNam 3 nEmamaDiyAL peN piranda nALE mudal nityAnanda sukhamAnEnE vElarukku mAmanAghavE tiruk-kuDandai nagar tanil vAzhndirukkum Adi dEvAdi dEvanE bhUmaNDalam tanil ippaDiyAghavE puruSavEshikan tAnumuNDODi nAmum ninaittavarkku saphlamE nanmai teriyumODi aDi kUDi

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page