top of page

aparAdhini nEnainAnu - Lyrics

aparAdhini nEnainAnu

raagam: bhUpALa


Aa:S R1 G2 P D1 S Av: S D1 P G2 R1 S

taaLam: Unknown Composer: Annamaacaarya Language:

pallavi

aparAdhini nEnainAnu krpa galavAriki kapaTamu lEdu

caraNam 1 sanAtana acyuta sarvEshvara anAdi kAraNa ananta janArdhana acala sakala lOkEshvara ninumaraci yunnADa nanu telupavayA caraNam 2 purANa puruSa puruSOttama carAcarAtmaka jagadIsha parAtpara hari brahmANDa nAyaka yiravu nIvEyaTa yerigincagadE caraNam 3 dEvOttama shashi dinakara nayana pAvana carita paramAtma shrIvEnkaTEsha jIvAntaranga sEvakuDanu buddhi ceppagavalayu

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page