top of page

anyara kANE nA - Lyrics

anyara kANE nA

raagam: saurASTra


Aa:S R1 G3 M1 P M1 D2 N3 S Av: S N3 D2 N2 D2 P M1 G3 R1 S

taaLam: cApu Composer: Batarishadasa. Language:

pallavi

anyara kaNE nA Adarisuvarenna rAghavEndrA

caraNam 1 parama pAvana ninna pAda sEveya nIDO rAghavEndrA para tatva madhva shAstra matiya koDO rAghavEndrA caraNam 2 asurana utaradi shishuvAdE prahlAdA rAghavEndrA vasudheyoLagE vyAsa muniyendenisidE rAghavEndrA caraNam 3 duruLara martthisE parimaLa racisidE rAghavEndrA parasUtra tantra dIpikA prakAshakA rAghavEndrA caraNam 4 rAmakrSNa krSNa narahariya bhajisuttA rAghavEndrA kAmadhEnu kalpataruvantE varavIva rAghavEndrA caraNam 5 gangAdi anEka kSEtrangaLa phalavIva rAghavEndrA tungAtaTa mandara sadana nilaya guru rAghavEndrA caraNam 6 ennanthA pApiSTa innilla dhariyoLu rAghavEndrA ninna birudugaLisikO ghannamahima shrI rAghavEndrA caraNam 7 mudamuni golita shrI batarIsha viThalanna rAghavEndrA pada padumArAdhakasadamala guNanilaiyA rAghavEndrA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page