top of page

anniTiki hari - Lyrics

anniTiki hari

raagam: bauLirAmakriyA

taaLam: Unknown Composer: Annamaacaarya Language:

pallavi

anniTiki hari yantaryAmi mUlamu vinnakanna gatulellA vrtha mUlamu

caraNam 1 lAlita vairAgya mUlamu mOkSamu alari samsAramUla matibandhamu mElimi shAnta mUlamE sukhamu vIli krOdha mUlamE vEda duhkhamu caraNam 2 kaikonu bhavamulE karma mUlamu shrIkAntunipai bhakti cinmUlamu paikonna dhyAnamella bhAvamUlamu dIkoni lampaTamulu dEhamUlamu caraNam 3 arudai sujnAna mAcAryu mUlamu dharaNi jaga