top of page

anniTiki hari - Lyrics

anniTiki hari

taaLam: Unknown Composer: Annamaacaarya Language:

pallavi

anniTiki hari yantaryAmi mUlamu vinnakanna gatulellA vrtha mUlamu

caraNam 1 lAlita vairAgya mUlamu mOkSamu alari samsAramUla matibandhamu mElimi shAnta mUlamE sukhamu vIli krOdha mUlamE vEda duhkhamu caraNam 2 kaikonu bhavamulE karma mUlamu shrIkAntunipai bhakti cinmUlamu paikonna dhyAnamella bhAvamUlamu dIkoni lampaTamulu dEhamUlamu caraNam 3 arudai sujnAna mAcAryu mUlamu dharaNi jagattellA dhanamUlamu paramu shrI vEnkaTapati mUlamu hari nAkitani sharaNAgati mUlamu

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page