top of page

anji vandEnayyA - Lyrics

anji vandEnayyA

raagam: tODi


Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: Adi Composer: DEshika Vinaayakam PiLLai Language:

pallavi

anji vandEnayyA ennai ALa vENDumayyA

anupallavi

tanjam vErillai sucintaittANumAlayA

caraNam 1 paNDana sUyai magavAi pAl amudamuNDOi maNDalam pugazhum jnAna vanattil vAzh maNiyE caraNam 2 aruLait-tEDAmal unran aDimaiyAgAmal poruLait-tEDi ninrEn vINAip-pozhudai pOkkiviTTEn caraNam 3 shei pizhaiyellAm eNNi cintai taLarginrEn uivazhi kNAmal inda ulagil vADuginrEn caraNam 4 toNDaraippOla inru tozhudu nirkkinrEn kaNDiranguvaiyO ennaik-kaDinda kaTruvaiyO caraNam 5 pAvam nIngiDavE kaDaikkaN pArttaruLaiyyA dEvar kOn paNiyum IshA shivakAmi nEsA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page