top of page

AnjanEyam namAmyaham - Lyrics

AnjanEyam namAmyaham

raagam: darbAr


Aa:S R2 M1 P D2 N2 S Av: R2 S N2 S D2 P M1 R2 G2 G2 R2 S

taaLam: cApa Composer: Gaurishankar Stapati. Language:

pallavi

AnjanEyam namAmyaham Aditya putram kali dOSa nivAraNam

anupallavi

kanakAdri kamanIya sundaram vAncita guNa nava vyApanna paNDitam

caraNam sAma gAna kalA cintAmaNIm kAmadhEnu guNasAndra maNim rAma nAma svara rasika shikhAmaNIm mAruti shrI rAma saumitra mantra maNim (madhyamakAla) vAnara niga rAjyatvam dAnava daityAri vakSam dInajana mAnita tantram mAnasa mAdhava mantram

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page