top of page

AnjanEya pAhi mE - Lyrics

AnjanEya pAhi mE


Aa:S R2 G2 M1 G2 P D1 N2 S Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 S

taaLam: m/Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

AnjanEya pAhi mE hanumadIsha pAhi mE mArutE kapivarA sarvamEva pAhi mE

caraNam 1 vEdashIrSa sannutA shIrSamIsha pAhi mE phAlanEtra sambhavA phAlamIsha pAhi mE nEtradagthashAtravA nEtrayugam pAhi mE bhrukuTi bhIta dAnavA bhrUyugam pAhi mE caraNam 2 prANadEva putrakA prANamIsha pAhi mE vAyurOdha paNDita nAsikAm ca pAhi mE hanumadAkhya hataripO hanuyugam ca pAhi mE balabhAnutulyamukhA mukhamadhIsha pAhi mE caraNam 3 vajradanta vajranakhA dantatatim pAhi mE sthUlavilasadOSThabhAga OSThayugam pAhi mE sarvavEda manjupATha jihvikAm ca pAhi mE madhura nAdavidrta shaila kaNThatalam pAhi mE caraNam 4 hrdaya madhya dhrta rAmA hrdayamIsha pAhi mE bAhuvIrya jita danujA bahuyugam pAhi mE varadabhaya manjuhasta hastayugam pAhi mE yOgadIpti sukrshOdara udaramIsha pAhi mE caraNam 5 yOgadaNDa balapUrNa prSThamIsha pAhi mE mUlakuNDa dIptikara madhyataTam pAhi mE sujana gaNOjjIvanA kamita tamapi pAhi mE brahmacarya nityadIkSa guhyamIsha pAhi mE caraNam 6 UruvEga hatajaladA Uru yugam pAhi mE jAnu lambi karayugaLa jAnu yugam pAhi mE langhitOgra jalarAshE janghE paripAhi mE munivandita divyapAda pAdayugam pAhi mE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

留言


bottom of page