top of page

anjanA nandanA rakSamAm - Lyrics

anjanA nandanA rakSamAm

raagam: sAmA


Aa:S R2 M1 P D2 S Av: S D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: t/Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

anjanA nandanA rakSamAm saccidAnandanA rakSamAm

caraNam 1 mrdumatE vAgrayAt krOdhajAd rakSamAm shubhakrtE yAcanA lAghavAd rakSamAm munipatE sampadam mOhatO rakSamAm janagatE adhikrtE shcApalAd rakSamAm caraNam 2 kAma sundara tanO kAmatO rakSamAm dagdalam kApurE krOdhatO rakSamAm vidhrta sanjIvanA vyAdhitO rakSamAm abhayadA kaTu pishAcApadO rakSamAm caraNam 3 hata mahIrAvaNA ripubhayAd rakSamAm gandhamAdana gatA sankaTTd rakSamAm kapipatE jnAtijAt kalahatO rakSamAm grhapatE grhabhavAt chidratO rakSamAm caraNam 4 kapimukhA shrIkarA pUrvatO rakSamAm nArasimhAsanA dakSiNE rakSamAm gAruDAsya prabhO pashcimE rakSamAm kiTi mukhA bhayaharA uttarE rakSamAm caraNam 5 hayamukhA budhavarA upari samrakSamAm vishvatO mukha samam tAtsadA rakSamAm hE virAD vigrahA grahabhayAd rakSa mAm janma janmasu parAtman sadA rakSamAm caraNam 8 kavaca EvAstu mE hrdi bhavadbhAvanam kavacata-shcAstu mE sakala sadbhAvanam sukhatati rgatarutih kavacatO mE bhavEt saccidAnandatA cAstu mE mArutE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page