top of page

anjali ranjalirayam tE - Lyrics

anjali ranjalirayam tE

raagam: shrI


Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 P D2 N2 P M1 R2 G2 R2 S

taaLam: Unknown Composer: Annamaacaarya Language:

pallavi

anjali ranjalirayam tE kim janayasi mama khEdam vacanaihi

caraNam 1 mAm kim bhajasE mayAm ki tE tvam kO vA mE tavakAham kim kAryamitO gEhE mama tE shankAm vinA kim samAgatOsi caraNam 2 nanu vinayOktErna yOgyAham punaha punastvam pUjyOsi dina dina kalaha vidhinA tE kim mansija janaka ramAramaNa caraNam 3 deivam balavattaram bhuvanE naiva rOcatE narmamayi EvamEva bhavadiSTam kuru kuru shrI venkaTAdri shrInivAsa

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page