top of page

anila taraLa kuvalaya - Lyrics

anila taraLa kuvalaya


Aa:N2 , S R1 G2 M1 P D1 N2 Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 ,

taaLam: Adi Composer: Jayadeva Language:

pallavi

anila taraLa kuvalaya nayanEna tapati na sA kisalaya shayanEna

caraNam yA ramitA vanamAlinA sakhi 1: vikasita sarasija lalita mukhEna sphuTati na sA manasija vishikhEna caraNam 2 amrta madhura mrdutara vacanEna jvalati na sA malayaja pavanEna caraNam 3 sthala jalaruha rucikara caraNEna luThati na sA hima kiraNikarENa caraNam 4 sajala jalada samudaya rucirENa daLati na sA hrdi viraha bharENa caraNam 5 kanaka nikaSa ruci shuci vasanEna shvasiti na sA parijana hasanEna caraNam 6 sakala bhuvana jana vara taruNEna vahati na sA rujamati karuNEna caraNam 7 shrI jayadEva bhaNita vacanEna pravishatu harirapi hrdayamanEna

7 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page