top of page

aniccam kAr - Lyrics

aniccam kAr

raagam: kApi


Aa:S R2 M1 P N3 S Av: S N2 D2 N2 P M1 G2 R2 S

taaLam: kApi. Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

aniccam kAr. rAgA: kApi. angatALA. Arunagirinathar.

1: aniccam kAr mukham vIsiDa mAsaruduvaT-panjAna taTAkam viDAmaDa anattin tUvi kulAviya sIraDi maDamAnAr caraNam 2 arukan pOloLi vIsiya mAmara kadappaim-pUNaNivAr mulai mEl mukham azhuttum pAviyai Avi iDEriDa neripArA caraNam 3 vinai caNDALanai vINanai nINidi tanaik-kaNDANavamAna nir mUDhanai viDakk-anbAi nughar pAzhanaiyOr mozhi pagharAdE caraNam 4 vikarpam kUriDu mOha vikAranai arattin pAlozhu kAdamu dEviyai viLittun pAdukai nI tara nAnaruL peruvEnO caraNam 5 munai sangOli viDu nIla mahO dadhi aDaittanjAda rAvaNa nIL pala muDikkanrOr kaNai Evum rAghavan marugOnE caraNam 6 muLaikkum shIta nilAvoDarA viri tirai

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page