top of page

andhakan varum - Lyrics

andhakan varum

raagam: hindOLa


Aa:S G2 M1 D1 N2 S Av: S N2 D1 M1 G2 S

taaLam: hindOLa. Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

andhakan varum. rAgA: hindOLa. angatALA. Arunagirinathar.

1: andhakan varun dinam piragiDa santatamum vandu kaNDarivaiyark- kanburugu sangatam tavira mug-guNam ALa caraNam 2 andi pagalen-riraNDaiyum ozhith-tindriya sancalangaLai arut-tam bhuya padangaLin perumaiyai kavi pADi caraNam 3 shendilai uNarnduNarnd-uNarvurak-kandanai arindarind- darivinil shenru sherugum taTam teLi tarat-thaNiyAda caraNam 4 cintaiyum avizhndu avizhndu uraiyozhithu en sheyal azhind- azhind-azhiya mei cintai vara enru nin darisanaip-paDuvEnO caraNam 5 kondhavizh sharaN sharaN sharaNenak-kumbiDu purandaran paDip-pera kunjari kuyam bhuyam pera arakkaru mALa caraNam 6 kunriDiya amponin tiruvarai kiNkiNi kiNinkiNin kiNinenak- kuNDalam ashaindu iLam kuzhaigaLirp-prabhai vIsat- caraNam 7 tantana tanan tanan tanavena shen ciru shadangai konjiDa maNi taNDaigaL galin galin galinenat-tiruvAna caraNam 8 shankari manam kuzhaind-uruga muttam tara varum shezhum taLar naDai santati jagam tozhum sharavaNap-perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Kommentare


bottom of page