top of page

amala vAyu - Lyrics

amala vAyu


Aa:S R2 G3 P M2 P D2 S Av: S D2 P M2 P G3 R2 S

taaLam: yamunAkalyANi. Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

amala vAyu. rAgA: yamunAkalyANi. angatALA. Arunagirinathar.

1: amala vAyu ODAda kamala nAbhi mEl mUla amuda pAnamE mUla anal mULa caraNam 2 ashaivurAdu pErAda vidhamumE viyOvAdu arisadAna sOpAnam adanAlE caraNam 3 yamanai mOdi AkAsha gamana mAmanO bhAvam eLidu sAla mElAga uraiyADu caraNam 4 enadiyAlum vErAghi evarum yAdum yAnAghum hrdaya bhAvanAtItAm aruLvAyE caraNam 5 vimalai tODi mIdODu yamunai pOlavOrEzhu vibhuta mEghamE pOla ulagEzhum caraNam 6 virivu kANumA mAyan muDiya nILumA pOla veghu vidhA mukhA kAya padamODik- caraNam 7 kamala yOni vIDAna gagana kOLa mIdODu kalapa nIla mAyUra iLaiyOnE caraNam 8 karuNai mEghamE tUya karuNai vAriyE Iril karuNai mEruvE dEvar perumALE

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page