top of page

akSINa karuNAnidhim - Lyrics

akSINa karuNAnidhim

raagam: kEdAra


Aa:S M1 G3 M1 P N3 S Av: S N3 P M1 G3 R2 S

taaLam: cApu Composer: K.N.Srinivasan. Language:

pallavi

akSINa karuNAnidhim AsrayEham ambuja nAbham abhayapradakaram

anupallavi

kukSi sthitAnEka kOTi lOka pAlakam kuvalaya nayanam kurangamada tilakam

caraNam pakSIndra vAhanam padmA manOharam pAda janitavara gangA prabhAvam rakSita budhajanam ravi dharma sEvitam ratirAja janakam rangabhUmi rasikam

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page