top of page

akhaNDa shaktE durgAmba - Lyrics

akhaNDa shaktE durgAmba

raagam: hindOLa


Aa:S G2 M1 D1 N2 S Av: S N2 D1 M1 G2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

akhaNDa shaktE durgAmba hE shakti durgE durgAmba

caraNam 1 shaktula kanniTi kAdivi nIvO shakti durgA andara naDapeDi mUlamu nIvO shakti durgA nippuna vEDivi nIruna caluvavu shakti durgA veluguku cIkaTi kAvala galavO shakti durgA caraNam 2 rAkSasa shaktulu ragilina yapuDO shakti durgA dharma dhvansamu jarigina yapuDO shakti durgA sujanula brOvaga suralanu gAvaga shakti durgA nava durgavugA nuvu janmintuvu shakti durgA caraNam 3 erupai vidhicE krti cEyintuvu shakti durgA telupai haricE dhrti cEyintuvu shakti durgA nalupai harucE hrti cEyintuvu shakti durgA mativai mAcE pani cEyintuvu shakti durgA caraNam 4 khaNDana kandani pUrNamu nIvO shakti durgA mugguru tallula mUlamu nIvO shakti durgA nava nava dIptivi tommidi sankhyavu shakti durgA SODasha varNavu datta prakrtivi shakti durgA caraNam 5 kalavani palukaga kanupincavu nuv shakti durgA kalanU ilanU kaligintuvu nuv shakti durgA kaligina mAyanu tolagintuvu nuv shakti durgA kala kala manu saccidAnandamu nuv shakti durgA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page