top of page

ajam nirvikalpam - Lyrics

ajam nirvikalpam

raagam: gauLa


Aa:S R1 M1 P N3 S Av: S N3 P M1 R1 G3 M1 R1 S

taaLam: k/naDai Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi


1. ajam nirvikalpam nirAkAramEkam nirAnandam Anandamadvaita pUrNam param nirguNam nirvishESam nirIham parabrahma rUpam gaNEsham bhajEma 2. guNAtItamAdyam cidAnanda rUpam cidAbhAsakam sarvagam jnAnagamyam munidhyEyamAkAsha rUpa? parEsham parabrahma rUpam gaNEsham bhajEma 3. prakAsha svarUpa? nabhO vAyurUpam vikArAdi hEtum kalAkAla bhUtam anEka priyAnEka shakti svarUpam sadA saccidAnanda rUpa? bhajEma

15 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page