top of page

aindu bhUtamum Aru - Lyrics

aindu bhUtamum Aru

raagam: bhairavi


Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: cApu Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

aindu bhUtamum Aru. rAgA: bhairavi. cApu tALA. Arunagirinathar.

1: aindu bhUtamum Aru samayamum mantra vEda purANa kalaigaLum aimbadOr vidhamAna lipigaLum veghu rUpa caraNam 2 aNdarAdi carAcaramum uyar puNDarIkanum Eka niravanum andi pOluru vAnu nilavoDu veyil kAlum caraNam 3 candra sUriyar tAmum asabhaiyum vindu nAdamum Eka vaDivam adan svarUpam adAga uraivadu shivayOgam caraNam 4 tangaL ANava mAyai karum amalangaL pOi upadEsha gurupara sampradAyamoDEyu neriyadu peruvEnO caraNam 5 vandadAnavar sEnai keDi pugha indra lOkam vibhUtar kuDi pugha maNDu bhUta pasAcu pasi keDa mayiDAri caraNam 6 van kaN vIri piDAri harahara shankarA ena mEru giri talai maNDu tULezha vElai uruviya vayalUrA caraNam 7 venda nEraNi vENi iruDigaL bandha pAsha vikAra paravasha venriyAna samAdhi murugugal muzhai kUDum caraNam 8 viNDu mElmayilADa iniyagaLuNDu kAraLi pADa idhazhi pon vinja vIsu virAli malai urai perumALE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page