top of page

aghamukha sukham - Lyrics

aghamukha sukham

raagam: hamsadhvani


Aa:S R2 G3 P N3 S Av: S N3 P G3 R2 S

taaLam: rUpaka Composer: ATcutadaasar Language:

pallavi