top of page

ADiyavar ivar tAnA - Lyrics

ADiyavar ivar tAnA


Aa:S R2 G3 M2 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M2 G3 R2 S


Aa:S G2 M1 P N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: Adi Composer: K.S.Krishnamurti Language:

pallavi

Adiyavar ivar tAnA tOzhi ponnambalam tannilE umbar kaLikka naTam

anupallavi

Idum eDuppum illA en tAi umaiyALuDan kUDip-paintamizh isai pADip-paravashamAi

caraNam 1 nAradar vINAgAnam isaikka nandi dEvan muzhava chandam muzhakka sArathi nAthan catur marai virikka sanakAdi munivarellAm kaNDuLLam kaLikka caraNam 2 vEDikkaiyAga viNNum maNNum tiraNDu vindai vindai ena cintai magizhak-kaNDu pADit-tudittu manam paravasham koNDu pArttirukka sadangai ArttiDap-paNDu

5 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page