top of page

aDiyAr manam salikka - Lyrics

aDiyAr manam salikka

raagam: sAma


Aa:S R2 M1 P D2 S Av: S D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: sAma. Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

aDiyAr manam salikka. rAgA: sAma. angatALA. Arunagirinathar..

1: aDiyAr manam salikka evarAgilum pazhikka aparAdham vandu keTTa piNi mUdi caraNam 2 aNaivOrum vandu chi chiyena nAlvarun sirikka amalOdazhanru settu viDumA pOrk- caraNam 3 kaDaiyEn malangaL muTrum iru nOyuDan piDitta kaliyODirandu shuddha veLiyAghi caraNam 4 kaLi kUra enranukku mayil Eri vandu mutti gati Era anbu vaittun aruL tArAi caraNam 5 shaDai mIdu gangai vaittu viDai Erum endai shuddha tazhal mEniyan sirittOr puramUNum caraNam 6 taviDAgha vand-edirtta madanAga mun sidaitta tazhal pArvai anraLitta gurunAthA caraNam 7 miDi tIra aNDarukku mayilEri vanjar koTTam veLiyAgha vandu nirttam aruLvOnE caraNam 8 minanUl marungul poppu mulai mAdiLanm kuratti mighu mAloDanbu vaitta perumALE aghal vinai sAr SaD samayi. No rAgA or given tALA. Arunagirinathar. 1: aghal vinaiyuL sAr SaD samayigaLoDu veTkAdaTk-idum arivu ilivittA ratnam avikAra caraNam 2 agil kamazhk-kattUrit-tani aNai misai kaik-kAsukk-aLavaruLbavar naTpE koTpurum oru bOdhan caraNam 3 paghal iravirp-pOdirp-paNi paNiyara viTTAr eTTiya parama maya jyOti shivamayamA nin caraNam 4 pazhani tanil pOi udbhava vinai viLaga sErveTci kuravu payil naTrAL paTruvadoru nALE caraNam 5 pughal ivan appErap-pughal mathuraiman veppArat-tigazh poDikoDu purppAi suTrikaL kazhu vErap- caraNam 6 porudashamarttAgut-tira turaga mukhak-kOdaikk-iDai pulavaril nakkIrarkk-udaviya vELE caraNam 7 ighal paDu nettUr poTTezha iLa naghaiyiTE shuTTaruL eEzhu bhuvi tuittAr maittunar madalAi caraNam 8 venriDar aramuppAl seppiya kavitaiyin mikkArattinai ezhuti vanattE etTriya perumALE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page