top of page

Adiya pAdamE - Lyrics

Adiya pAdamE

raagam: asAvEri


Aa:S R1 M1 P D1 S Av: S N2 S P D1 M1 P R1 G2 R1 S

taaLam: cApu Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

ADiya pAdamE gati enrengum tEDiyum kANgilEn pati avan

anupallavi

nADu pugazhndiDum tillaic-cidambara nAthan sabhai tulanga vEda gItam muzhanga

caraNam 1 naTTa naDuvaNai shuzhiyilE dasha nAda-muzhangiya munaiyilE maraik-keTToNA shiru vazhiyillE tirai maraivilE veTTa veLiyilE ninru caraNam 2 dikkud-dishaiyonrum teriyAdu Adi dEvan nartanamADiya pOdu nekku nekkurugiyE varai mAdu veghu nErtti enrAl idark-kiNai Edu takka bhuvanangaL Ezhum aghanriDa sapta sAgara nIrgaL perughiDa mikkuc-cEDan talaigaL nerindiDa vIra veNDaya oliyum polindiDa caraNam 3 aNDar mAmunigaL IDErap-parama Anandam pongik-kuraiyArac-candra sUryar taDumAra tanmayamAghi vandavar kuraiyAra nandi maddaLamum pODa nAradar tumburuvum pADa cintai marandellOrum kUDac-citsabEshanenru koNDADa caraNam 4 bhaktiyE aruLenru varum dAsan gOpAla krSNan tozhum naTarAjan shakti shivakAmi magizh nEshan sarva sAkSiyAi niraindiDum jagadIshan veTri perugitya mathanai venravan vEDan eccilai vAriyuNDavan atti mAlaiyai mArbirk-koNDavan anjezhutturuvAgi ninravan

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Commentaires


bottom of page