top of page

Adi shiva pAdiyE - Lyrics

Adi shiva pAdiyE

raagam: behAg


Aa:S G3 M1 P N3 D2 N3 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: t/Adi Composer: Kamala Kothandaraman & Sulochana Rajendran. Language:

pallavi

Adi shiva pAdiyE aruL jnAna jyOtiyE anbar kurai tIrttu vaikkum akhila lOka nAyakiyE

caraNam 1 vEdiyargaL vaNangiDum vighnarAja jananiyE tillaiyampadiyil vAzhum ellai mahA kALiyE caraNam 2 kayilai malai mEviDum kailAsa vAsiniyE kanaka rUpa sundariyE kamalanAbhan sOdariyE caraNam 3 madurai nagar pOTriDum mAmadhura mInAkSiyE kAncana mAlai InreDutta sundarEshan mahiSiyE caraNam 4 pAr pugazhum kAnci tanil parabrahma svarUpiNiyE kaivalyam tandiDum EkAmrEsha nAyakiyE caraNam 5 kAma krOdham azhikka valla kAshi vishAlAkSiyE annamiDum svarNa karam paaitta annapUraNiyE caraNam 6 bhuvanamellAm pOTriDum bhuvanEshvari tAyE pErinbam aLLi tarum bAla tripuraundariyE

7 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page