top of page

Adi parAshakti AkhilANDEshvari - Lyrics

Adi parAshakti AkhilANDEshvari

raagam: AhIrbhairavi

taaLam: Adi Composer: B.Ramamoorthy Rao. Language:

pallavi

Adi paraAshakti akhilANDEshvari vidhiyuvatE lalitE shAradA gauri

anupallavi

mahiSAsura caNDa muNDa khaNDitE sura vanditE dEvi shrI cakra maNDitE sarasamAyE sarasamAyE rasa mAyE samAyE sadAshiva mAyE

caraNam 1 parama dayAkari paramEshvari dEvi prasAdam dEhimE bhuvanEshvari madhura vINA vENugAnapriyE sura brnda gOvinda shrI krSNa dAsa hrdayE ? caraNam 2 panca prAnNAdi shaktiyutE panca dashaksara mantranutE prapanca prAkrti rUpautE pancAnana shrI sadAshivanutE ?

7 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page