top of page

A vELayalli ArAra - Lyrics

A vELayalli ArAra

raagam: pUrvi


Aa:S R1 G3 M1 D1 N3 S Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language:

pallavi

abhyAsavenu mADabEku shrI gurubhyO namaha emba nAmangaLanu biDade

caraNam 1 kEshava nArAyaNa mAdhava gOvinda bhavanAsha bhaktara hrdaya kamalAbja maNi dOSa virahita viSNu madhusUdana trivikrama surEsha sarvOttama nAmangaLam biDade caraNam 2 vAmana shrIdhara hrshikEsha kEshava dAmOdara priya dAnavEndra murahara ??????????????.. rAma raghupungavana nAmugaLam biDadE caraNam 3 sankarSaNa vAsudEva pradyumna nikhiLAnka pankEruha patrAyatAkSa kinkarana janaka aniruddha puruSOttama ?.. ?.. ?.. nAmangaLam biDadE caraNam 4 nArasimhAcyuta janArdana upEndra sArasabhava vandya hari krSNa viSNu ?. ?. ?. shikSEranu vanamAli Adi mUrutiya divya nAmangaLam biDade caraNam 5 asama paTubal;iya kALegadi nungida pAdarasa ? vidhishArigodaguva teradoLu ?????????? bisajAkSa kAgeneleyAdi kEshavana divya nAmangaLam biDadE

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page