top of page

vimukti sannibhA - Lyrics

vimukti sannibhA

raagam: candrakauns


Aa:S G2 M1 D1 N3 S Av: S N3 D1 M1 G2 S

taaLam: t/Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

vimukti sannibhA suSupti rasti sA

caraNam 1 sadaiva jAgrati tathaiva svapnakE nitAnta cAriNI vibhinna vESagA bahu shramAnvitA yadaiva dhIriyam virAma mIhatE sva karmata stadA caraNam 2 jayadA hi dhIriyam jahAti khAni ca tadIya sanskrtI rapi shramAplutA abOdha sAgarE svayam hi majjitA sada?kurAntarE dharAjavat sthitA caraNam 3 yadaivadhIriyam punashca karmatassamiddha vikriyA tadaiva jAgaram samEti vEtarat tatassu Suptira pyasau na saccidAnandasya mE matA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page