top of page

viDalAgumA vElA - Lyrics

viDalAgumA vElA

raagam: dEvagAndhAri


Aa:S R2 M1 P D2 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: cApu/tripuTa Composer: E.S.Sankaranarayana Iyer Language:

pallavi

viDalAgumA vElA nI kaiviDalAgumA

anupallavi

kaDalAloli vandun kAd-uNarvizhandadO kaNmUDi uLLam OmkArattil AzhndadO

caraNam 1 kalangum kaN manangaL kaNDAl kAttaruLum karuNAnidhiyallavO (skandA nI) tulangum praNavam onrAl dvaitAdvaita vishiSTAdvaitam urainda shva sutanE nI endanai caraNam 2 sendil mAnagaril vandu shUranai venru sEvarkoDi piDittu mayil mIdEri santatam shankaranAraNa dAsar tam cintai uruga kavi seyya aruLum nI

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page