top of page

vAnOr pugazh - Lyrics

vAnOr pugazh

raagam: suraTi


Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 P M1 R2 S

taaLam: cApu Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

vAnOr pugazh. rAgA: suraTi. cApu tALA. Gopalakrishna Bharati.

1: vAnOr pugazh tillai vana nAthar vAzhum jnAna sabhaiyaip-pOTri nama shivAyavenru shollAdavan kalvi kallAdavan veghu pollAdavan kAshini pugazh shivakAma valliyaik-kaNDu pAsham aghalum neri pArAdavan shuddap-padarAccu ATTinadar Accu krimik-kedirAccu caraNam 2 ATTuk-kAlai shaTrE kETTu vAngiyuLLE nATTik-koLLAdavan mATTukku vamai enru nADArE kaNDu kUDArE enrum tEdArE ambala vANNAr arugil vandu kaiyAl kumbiTTirainjAda kuruDargaLukkut-tirmatiyEdu para gatiyEdu paNNum vidhiyEdu nAkkirundum shiva nAmattai navilAmal shAkkup-pOkkup-pEshum caNDiyavanaik-kAlan aDiyAnO kaTTip-piDiyAnO mArbil iDiyAnO caraNam 3 vEdAnta nUlgaLai vivakarit-tuNarndAlum EkAnta bhakti onrillAdavan uLLam urugAdu kaLLam karugAdu veLLam perugAdu attimadiyan shaDai azhaganADiya kUttai pArttuk-kaLikkAda pAvi manidarkonrum paliyAdu vinai kaliyAdu shIlam poliyAdu bAlakrSNan tEDum pAda sarasattaik- kaNDu shIlamuDanE uNDu shepikkAdavan tunbam tolaiyAdu inbam nilaiyAdu karmam kalaiyAdu

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page