top of page

vANIm vINA dhAriNIm - Lyrics

vANIm vINA dhAriNIm

raagam: cakravAka,

taaLam: t/Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

vANIm vINA dhAriNIm vandE sanvitkAriNIm

caraNam 1 kamala bhavana vadana sadana cAriNIm vimala vipula nigama nicaya rUpiNIm mama ca hrdaya nilaya vasatim unnatAm gamita sakala vacana vibhava sannutAm caraNam 2 mAtrkA samUha mantra mAlikAm mAtrkA svarUpiNIm svapAlikAm vEdanAda bOdhitAtma vaibhavAm mOda bhEda para vicAra sambhavAm caraNam 3 vallakI karAmudAra susvarAm pallavAbhirAma pAdabhAsvarAm rAgatAna gati vilAsa mEdurAm saccidAnanda nAdayOga sAdarAm

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page