top of page

vandE shankaram arihAram - Lyrics

vandE shankaram arihAram

raagam: brndAvani


Aa:S R2 M1 P N3 S Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

vandE shankaram arihAram brndArakavara parivAram

caraNam 1 gangAsangata shIrSAgram karuNAvIcI samudagram gaurIpUrita vAmAngam kalpita santata satsangam caraNam 2 himakara rEkhOjjvala shirasam prasrmara sanvidvimalarasam kaNThAlambita nAgEndram nIlAruNa ghana rucisAndram caraNam 3 datta jagattraya sadbhAvam cAnmaya praNava shrIrAvam jIvE jIvE sukha kandam sadguru ghana saccidAnandam

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page