top of page

vAdirAjaguru nI dayamADade - Lyrics

vAdirAjaguru nI dayamADade


Aa:N2 S G2 M1 P N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S


Aa:S R2 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi/tIn Composer: Jagannathadasa. Language:

pallavi

vAdirAjaguru nI dayamADade

anupallavi

I duritava kaLeyadIrparArO

caraNam 1 kaliya bAdheyu tA veggaLavAgide iLeyoLu yatikula tilaka krpALO caraNam 2 dEshi kArya vAgIsha kuvara tava dAsa samUhavanI salahai sadA caraNam 3 janmAdi vyAdyunmAda bhrama nimmore hokarigin modaluNTE caraNam 4 nI gatiyendanu rAgadi nambida bhOgi purIshana rOgava kaLede caraNam 5 elaruNi bhayakanji nimmAsana keLagide kaNDadanuLuhide karuNi caraNam 6 garamishrita narahari naivEdyava aritu uNDu adanaragisi koNDa caraNam 7 hayavadanana padadvaya bhajakAgraNi dayadi vipranige nayanavitte caraNam 8 mOda munimata mahO dadhi pUrNa vidhOdaya sharaNara kAdukO dhoreyE caraNam 9 arthigaLige paramArthava tOrisi tIrha prabandhava kIrtanegaidE caraNam 10 yamivarene trivikrama rathOtsava samayavidendu kraMaNava torede caraNam 11 bandu kareye puranhada nALgaLu hindaTTide karmEndiyagaLa rasanE 1 caraNam 2 bhUmi parupaTala kAmahinAthanu tA maimaredire nImudavittE 1 caraNam 3 ninnoshanAda jagannAtha viThalana innAdaru tOrenna mAnadali

4 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentarios


bottom of page