top of page

talai valaya - Lyrics

talai valaya

raagam: bilahari


Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: bilahari. Composer: AruNaagirinaatar Language:

pallavi

talai valaya. rAgA: bilahari. angatALA. Arunagirinathar.

1: talai valaya bhOgamum calanamighu mOhamm tavaru taru kAmamum kanal pOlun caraNam 2 taNivariya kOpamum tuNi ariya lObhamun samaya veghu rUpamum piridEdum caraNam 3 alamalam enA ezhundavargaL anubhUti koNDariyum oru kAraNan tanai nADA caraNam 4 dadhi mada purANamum shrutigaLum Aghi ninra parimitamAi viLambuvadO tAn caraNam 5 kalaka iru bANamun tilaka oru shApamum kaLabam ozhiyAda kongaiyum Aghik- caraNam 6 kavarum avatAramum koDiya paritApamum karudi idu vELai enrughirAda caraNam 7 kula tilaka mAnudan kalavi purivAi porum kulisakara vAsavan tiru nADu caraNam 8 kuDi pugha nisAcaran poDipaDa mahItaran kulaiya neDu vEl viDum perumALE caraNam 7 kalaba vicitra shikhaNDi sundari kaDaya viDattaip-podinda kandari karuNai vizhi karpakam digambari engaLAyi caraNam 8 karudiya bhaktarkk-irangum ambikai shruti tudikkap-paDum trayambaki gauri tirukkoTTamarnda indirar tambirAnE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page