top of page

sUriyan udittadu pAr - Lyrics

sUriyan udittadu pAr

raagam: rEvagupti


Aa:S R1 G3 P D1 S Av: S D1 P G3 R1 S

taaLam: rUpaka Composer: DEshika Vinaayakam PiLLai Language:

pallavi

sUriyan udittadu pA sutantra sUriyan udittadu pAr

anupallavi

sIriya sarvajit varuSam siranda ADi muppadinil tErum munivar aravindar janma nALAm tirunALil

caraNam 1 bhAratattai shUzhnda iruT-paDalam sidari ozhindiDavE vIra murasam muzhangiDavE veTrik-koDigaL parandiDavE caraNam 2 puttam pudiya karuttugaL pulavar kaviyil pUttiDavE cittam magizhp-pUvayargaL dEva gItam pADiDavE caraNam 3 nansei punsei sezhindiDavE nAgarIkam sirandiDavE vinjum tozhilgaL parppalavum mEnmEl Ongi vaLarndiDavE caraNam 4 aDimai guNam vEraTriDavE Anmai Akkam perugiDavE maDimai enrum maDittiDavE manadil Ukkam pirandiDavE caraNam 5 vanjam ODi maraindiDavE vAimai engum malindiDavE panjam piNigaL aganriDavE bhAgyalakSmi naDamiDavE caraNam 6 tilakar mudalOr munnALil seida tyAgam palanuravE ulagam pugazhum gAndhi mahAn uLLat-tuvagai pongiDavE

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page