top of page

shrIkara shubhAkara karuNAkara (lng) - Lyrics

shrIkara shubhAkara karuNAkara (lng)

raagam: svarAvali

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


shrIkara shubhAkara karuNAkaralOkAbhirAma ravikula sOmurErE catuhshruti riSabha antara gAndhAra catuhshruti dhaivata svara kaishiki niSAda itara shuddha ArOha ri varja vakra avarOha sampUrNa vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta harikAmbhOji mEla janita svarAvali rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page